HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

Veelgestelde vragen scholen / schoolbesturen

 1. Ik wil HVO op mijn school aanbieden, hoe doe ik dat? 
 2. Is er een minimum aantal leerlingen nodig voor het aanbod van HVO?
 3. Wanneer is de sluitingstermijn voor indiening van de aanvraag?
 4. Wanneer weten wij dat onze aanvraag gehonoreerd is?
 5. Zijn wij als openbare school verplicht om GVO-HVO aan te bieden?
 6. Brengt HVO kosten voor onze school mee?
 7. Aan wie en in welke vorm moet een docent HVO verantwoording afleggen?
 8. Is het van belang bij welke levensbeschouwelijke organisatie wij aansluiting zoeken?
 9. Welke diploma-eisen worden gesteld aan de onderwijsgevenden?
 10. Is jaarlijkse bijscholing ook verplicht en zo ja, wat houdt die dan in?
 11. Welke eisen worden gesteld aan voorbereiding en inhoud van de lessen?
 12. Zijn de subsidiemogelijkheden toereikend voor nieuwe aanvragen?
 13. Wie is bevoegd om de school aan te spreken op het gastheerschap?
 14. Wat te doen bij ruimte- of capaciteitsproblemen?
 15. Zijn wij verplicht om een behoeftepeiling onder ouders te doen?
 16. Wanneer starten de lessen?

Ik wil HVO op mijn school aanbieden, hoe doe ik dat?

In februari van elk kalenderjaar wordt een brief over GVO en HVO aan de directeuren van alle openbare basisscholen in Nederland gestuurd. Dit betreft zowel scholen die in het vorig schooljaar een aanvraag hebben ingediend, als scholen die nog geen aanvraag hebben ingediend.
U kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met het Dienstencentrum GVO en HVO.

Is er een minimum aantal leerlingen nodig voor het aanbod van HVO? 

Gebruikelijk is om uit te gaan van een minimum aantal van 7 leerlingen per groep. Waar mogelijk dienen groepen van één levensbeschouwelijke richting gecombineerd te worden tot een maximum van 22 leerlingen. Bij het combineren van groepen behoeft alleen gekeken te worden naar dezelfde of aansluitende leerjaren; combinatiegroepen met meer dan 1 jaar leeftijdsverschil worden niet aanbevolen.  

Wanneer is de sluitingstermijn voor indiening van de aanvraag? 

Er is geen termijn. Vanaf half maart kunt u de aanvraaag voor het volgende schooljaar indienen, en daarbij geldt hoe eerder hoe beter. Wij proberen zoveel mogelijk voor de zomervakantie een docent aan de goedgekeurde aanvragen te koppelen. 

Wanneer weten wij dat onze aanvraag gehonoreerd is? 

Het Dienstencentrum GVO en HVO zal de status van uw aanvraag (in behandeling / goedgekeurd of niet / leraar beschikbaar of niet  / naam leraar) steeds automatisch per e-mail aan u doorgeven.

Zijn wij als openbare school verplicht om GVO-HVO aan te bieden? 

Nee, de openbare school treedt uitsluitend als gastheer op. 

Brengt HVO kosten voor onze school mee? 

Nee, voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. De overheid financiert het GVO-HVO-onderwijs.  

Aan wie en in welke vorm moet een docent HVO verantwoording afleggen? 

De school heeft geen verantwoordelijkheid voor het HVO-onderwijs en treedt alleen als gastheer op. De leraren die HVO verzorgen zijn in dienst bij hun eigen denominatieve werkgever. 
Bijvoorbeeld: bij humanistisch vormingsonderwijs is de werkgever HVO Primair.  De docenten die voor dit centrum werken, zijn verantwoording schuldig aan deze werkgever.  
Uw school draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de lessen G/HVO. De zendende instantie (i.c. het Humanistisch Verbond, voor PC GVO is dat bij voorbeeld de PKN) is verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen HVO. Zij heeft dit gedelegeerd aan de Stichting HVO (die belast is met de opleiding van de docenten) en indirect aan de docent HVO en de werkgeversstichting HVO Primair. 

Is het van belang bij welke levensbeschouwelijke organisatie wij aansluiting zoeken? 

Het gaat primair om de behoeften van de ouders. Die geven aan welk GVO-HVO-onderwijs zij voor hun kinderen wensen. 

Welke diploma-eisen worden gesteld aan de onderwijsgevenden? 

De leraren HVO vallen binnenkort allen onder de Wet BIO. Door het overgangsrecht worden alle huidige leraren  HVO bekwaam geacht voor hun functie. Daarnaast ontstaat wel (door de Wet BIO) een jaarlijkse bijscholingsverplichting. Nieuwe leraren zullen aan HBO-eisen moeten voldoen. 
Daarnaast moeten leraren  HVO een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.  

Is jaarlijkse bijscholing ook verplicht en zo ja, wat houdt die dan in? 

De werkgever bepaalt samen met de docent HVO welke bijscholing nodig is. Dat werkt bij de HVO-organisatie niet anders dan bij de reguliere groepsleerkrachten. Ook HVO valt onder de Wet BIO.  

Welke eisen worden gesteld aan voorbereiding en inhoud van de lessen? 

Voor  HVO zijn geen uniforme landelijke methodes voorgeschreven. Wel is er een gemeenschappelijk competentieprofiel ontwikkeld, aan de hand waarvan ieders individuele kwaliteiten en bijscholingsbehoefte zullen worden vastgesteld. De denominatieve werkgevers hebben elk voor zich opleidingen en methodes ontwikkeld. Het landelijk gebruik ervan is nog niet overal gerealiseerd.   

Zijn de subsidiemogelijkheden toereikend voor nieuwe aanvragen? 

We voorzien dit schooljaar 4000 groepen van GVO en/of HVO. Komend schooljaar kunnen wij 4600 groepen financieren (uit de subsidie van 10 mln per jaar die beschikbaar is).  

Wie is bevoegd om de school aan te spreken op het gastheerschap? 

Bij vermoeden van gebrekkig gastheerschap van de openbare basisschool is HVO Primair, de organisatie die in opdracht van de school HVO verzorgt, bevoegd om de school hierop aan te spreken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de inspectie van het onderwijs worden ingeschakeld. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gebruik maken van haar initiatiefrecht en het onderwerp met het bestuur van de school bespreken. Ouders kunnen individueel eventueel een klacht indienen. In uiterste gevallen kan een gang naar de rechter worden overwogen.  

Wat te doen bij ruimte- of capaciteitsproblemen? 

Het kan voorkomen dat een openbare basisschool zelf grenzen stelt aan het gastheerschap op basis van bijvoorbeeld gebrek aan beschikbaarheid van lokalen of roosterproblemen. Het bevoegd gezag moet echter al het mogelijke doen wat binnen zijn macht is om het GVO/HVO-onderwijs mogelijk te maken. Indien nodig moet het bevoegd gezag in een zo vroeg mogelijk stadium de benodigde maatregelen of voorzieningen treffen.  

Zijn wij verplicht om een behoeftepeiling onder ouders te doen? 

Een openbare basisschool kan niet verplicht worden de behoefte aan GVO en HVO te peilen onder de ouders. Maar er zijn ook geen factoren die het bevoegd bezag belemmeren om dit te (laten) doen. 
 

Wanneer starten de lessen?

Aan het begin van het schooljaar starten ook de lessen HVO. Het exacte moment bespreekt u in overleg met de HVO-docent. Veel scholen vinden het prettig om in de eerste lesweek rustig te kunnen opstarten, zonder dat er  gastdocenten naar school komen. Eén en ander kan ook afhangen van de dag waarop de vakdocent HVO komt. Een maandag of dinsdag is weer anders dan een vrijdag in de eerste lesweek. De eerste schoolweek wordt door veel HVO-docenten ook benut voor nascholing.