HVO primair

Humanistisch Vormingsonderwijs
en Levensbeschouwing (HVO) op
de openbare school.

Levensvragen...

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.
 
In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. De leerlingen:
  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Thema’s

Een paar voorbeelden van thema's in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloezie, arm en rijk, feest en verdriet. Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat de vakdocent dat passend acht voor de groep. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

Dilemma’s

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust van wat zij meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

De vakdocenten

Docenten HVO gebruiken een variatie aan werkvormen en spelen in op actuele vragen en dilemma's van leerlingen. Ze hebben de lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing gevolgd en zijn specialisten in vorming. De docenten ontwerpen zelf hun lessen en proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de groep.
 

Kiezen voor HVO op de basisschool

Humanistisch Vormingsonderwijs is een wettelijk keuzerecht (Wet op het Primair Onderwijs, Artikelen 50 en 51) van ouders en kinderen. Als ouders willen dat HVO als keuzevak op de openbare basisschool van hun kind(eren) wordt aangeboden, moet de school daar de mogelijkheid voor bieden.

Ouders kunnen zelf het initiatief nemen door deze wens in te brengen bij de medezeggenschapsraad en medewerking te vragen aan de directie van de school. Het initiatief kan natuurlijk ook vanuit de school zelf of de groepsleerkrachten komen. Een aanvraag voor HVO of een verzoek om voorlichting te geven op een ouderavond kunt u indienen bij het Dienstencentrum GVO en HVO via [email protected]of de site van het Dienstencentrum.

Folder

U kunt hier klikken voor de pdf-versie van de folder "Zichtbaar HVO op de openbare basisschool".